Dyrektor - Iwona Baryła i.baryla@sorw.edu.gdansk.pl

Wicedyrektorzy:

Emilia Krępa e.krepa@sorw.edu.gdansk.pl

Monika Krogulska m.krogulska@sorw.edu.gdansk.pl

[...] wyciąg ze statutu 

Organy Ośrodka i Ich Kompetencje

                             

 • 1

 

 1. Organami Ośrodka są:

-        Dyrektor Ośrodka;

-        Rada Pedagogiczna;

-        Rada Rodziców

 1. Organy Ośrodka mają swobodę działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą.
 2. Postanowienia dotyczące współdziałania organów Ośrodka regulują zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

 

 • 2
 1. Ośrodkiem kieruje dyrektor.
 2. Dyrektor Ośrodka w szczególności:

-        kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną-wychowawczą i opiekuńczą Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz;

-        sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku;

-        tworzy odpowiednie warunki dla realizacji zadań statutowych;

-        sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

-        realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;

-        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka;

-        wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor w szczególności:

-        zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka;

-        ocenia nauczycieli, podejmuje decyzje w sprawach ich awansu;

-        przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka

-        występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady   Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka.

 1. Dyrektor Ośrodka podczas wykonywania swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. Dyrektor Ośrodka za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej powołuje i odwołuje wicedyrektora Ośrodka.
 3. Podczas nieobecności dyrektora Ośrodka wicedyrektor przejmuje na siebie obowiązki i odpowiedzialność wynikające z zadań i kompetencji dyrektora.
 4. Dyrektor określa szczegółowy zakres obowiązków superwizorów.
 5. Dyrektor pełni rolę koordynatora w działalności innowacyjnej i eksperymentalnej Ośrodka.
 1. Dyrektor wyznacza dla każdego ucznia nauczyciela prowadzącego na okres 1      do 2 lat oraz superwizora na okres co najmniej 2 lat.
 1. Dyrektor może mocą decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku ucznia powyżej 18 roku życia z powodu nieobecności wynoszącej 50% lub więcej w semestrze bez pisemnego usprawiedliwienia. W przypadku ucznia poniżej 18 roku życia dyrektor może wnioskować do organu prowadzącego o cofnięcie skierowania lub niewydanie skierowania na kolejny etap edukacyjny.
 2. Dyrektor Ośrodka może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przeniesienie ucznia do innej placówki przed ukończeniem przez niego 18 roku życia, pod warunkiem przeniesienia do innej placówki realizującej obowiązek szkolny.
 3. Dyrektor odpowiada przed organem prowadzącym za:

-        poziom wyników nauczania i wychowania;

-        zgodność funkcjonowania Ośrodka z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu;

-        celowe wykorzystywanie środków finansowych zapewnionych na działalność Ośrodka;

-        zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej;

-         zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

 1. Dyrektor może być odwołany ze stanowiska przed upływem pięciu lat:

-        na własną prośbę;

-        przez organ prowadzący, jeśli otrzymał negatywną ocenę pracy;

-        na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej.

 • 3

 

 1. Kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w końcu każdego semestru oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego  lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 8. Szczególne zadania Rady Pedagogicznej:

-        troska o bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów;

-        realizacja procesu dydaktycznego z uwzględnieniem w działalności rewalidacyjnej ustaleń wynikających z badań medycznych, psychologicznych, oraz własnych obserwacji dzieci i młodzieży;

-        troska o pomoce dydaktyczne i sprzęt;

-        doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych oraz poziomu wiedzy merytorycznej.

 1. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:

-        zatwierdzanie planów pracy Ośrodka ;

-        uchwalanie statutu Ośrodka lub jego zmian ;

-        podejmowanie uchwał w sprawie ośrodkowych zestawów programów nauczania i podręczników;

-        opracowanie i wdrażanie po uchwaleniu przez Radę Rodziców Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.

-        podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Ośrodku;

-        podejmowanie uchwał w sprawach zmiany form edukacji i terapii dla podopiecznych;

-        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

-        występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w Ośrodku (wniosek Rady Pedagogicznej o odwołanie nauczyciela musi być rozpatrywany w postępowaniu wyjaśniającym w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku);

-        ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka;

-        opracowanie i nadzorowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

-        organizację pracy Ośrodka (szczególnie tygodniowy rozkład zajęć);

-        projekt planu finansowego szkoły;

-        wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, wyróżnień i nagród dla nauczycieli;

-        propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

-        propozycje dyrektora dotyczące powierzenia lub odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczych w Ośrodku .

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane .
 3. Nauczyciele oraz przewodniczący są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro uczniów, ich rodziców i innych pracowników Ośrodka.
 4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Ośrodek oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Ośrodek uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 1. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o szczegółowo opracowany i zatwierdzony  regulamin.
 • 4
 1. Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów jest organem Ośrodka

o charakterze doradczo-opiniującym.

 1. W skład Rady Rodziców  wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów Ośrodka.
 2. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 4. Rada spośród swoich członków wybiera zwykłą większością  w tajnym głosowaniu prezydium Rady, które składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika/sekretarza oraz komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady.
 5. Prezydium Rady może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców, pozostałych  rodziców lub innych osób współdziałających z rodzicami, jako ekspertów, do wykonywania określonych zadań.
 6. Posiedzenia Rady Rodziców  odbywają się co najmniej 4 razy do roku. Przygotowuje i prowadzi je przewodniczący. Zebrania są protokołowane. W posiedzeniach może brać udział  z głosem doradczym dyrektor Ośrodka lub inne zaproszone osoby.
 7. Kompetencje Rady Rodziców:

-        występowanie do dyrektora i innych organów Ośrodka, organu prowadzącego  Ośrodek oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach związanych z Ośrodkiem;

-        uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.

-        jeżeli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od rozpoczęcia danego roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą pedagogiczną w sprawie Programu Profilaktyki, programy te ustala dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; programy te obowiązują tylko do czasu uchwalenia programów uzgodnionych przez obie rady.

-        Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

-        Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;

 1. W celu wspierania działalności statutowej Ośrodka Rada Rodziców może   
   gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych źródeł.
 • 5
 1. Organy Ośrodka mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji określonych niniejszym statutem.
 2. Sprawy sporne występujące między organami Ośrodka rozstrzyga dyrektor Ośrodka, a w przypadku, gdy stroną sporu jest dyrektor, spór ten rozstrzyga  Kurator Oświaty.
 3. Każdy organ jest zobowiązany do bieżącego informowania innych organów Ośrodka o podejmowanych i planowanych działaniach.