INFORMACJA ADMINISTRATORA:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) informuje się, że:

Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z siedzibą w Gdańsku, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28; tel. 585534032, e-mail: sekretariat@sorw.edu.gdansk.pl, reprezentowany przez Dyrektor Iwonę Baryłę. 

Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Krogulska; e-mail: m.krogulska@sorw.edu.gdansk.pl; tel. 792062271

1. Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) informuje się, że:

Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z siedzibą w Gdańsku, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28;tel. 585534032, e-mail: sekretariat@sorw.edu.gdansk.pl, reprezentowany przez Dyrektor Iwonę Baryłę.

Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Krogulska; e-mail: m.krogulska@sorw.edu.gdansk.pl; tel.792062271.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 r., poz.108, z p. zm. w szcz. art. 22 §1).

Podanie danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, imienia rodziców, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jest obligatoryjne i w przypadku braku ich wskazania nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.