[...] wyciąg ze statutu                                   

Cele i  Zadania

 

 • 1

 

 1. Celem Ośrodka poza celami określonymi ustawą jest w szczególności przygotowanie dzieci i młodzieży z autyzmem do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiąganie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod.
 • 2
 1. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności w zakresie:

-        zapewnienia specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej;

-        realizowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych dostosowanych do możliwości, potrzeb i stopnia zaburzeń każdego ucznia;

-        wypracowania i propagowania efektywnych, opartych na podstawach naukowych i etycznych sposobów pomagania osobom autystycznym;

-        sprawowania opieki i zapewnienia bezpiecznych warunków uczniowi

      przebywającemu w Ośrodku podczas zajęć obowiązkowych,       nadobowiązkowych i zajęć poza terenem Ośrodka.

-        organizowania działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży z autyzmem będących pod stałą opieką Ośrodka;

-        współorganizowania turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin;

-        współpracy z rodzicami uczniów poprzez uczenie ich metod pracy, włączenie w proces terapii dziecka i wspieranie w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych;

-        systematycznej działalności szkoleniowej Ośrodka dla pracowników, studentów, rodziców i innych osób zainteresowanych;

-        działalności popularyzatorskiej na temat autyzmu;

-        utrzymywania kontaktów i współpracy z osobami, ośrodkami, stowarzyszeniami, w tym ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, samorządem lokalnym oraz instytucjami i placówkami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą zajmującymi się problematyką autyzmu;

-        pełnienie roli placówki modelowej i szkoleniowej;

-        wspomaganie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych poprzez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności czy grup wsparcia

[...] wyciąg z Koncepcji pracy SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 

Misja Ośrodka

 

Dążymy do rozwinięcia pełni potencjalnych możliwości tkwiących w każdym naszym uczniu. Każdy mały krok w jego rozwoju jest dla nas cenny.

Wizja Ośrodka

 1. Tworzymy placówkę utrzymującą najwyższe standardy edukacji i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem oparte na zasadach analizy i terapii behawioralnej.
 2. Tworzymy miejsce edukacji i przestrzeń społeczną dla osób z autyzmem.
 3. Stale doskonalimy swoje umiejętności zawodowe, a także wypracowujemy i propagujemy efektywne, oparte na podstawach naukowych i etyczne sposoby pomagania osobom z autyzmem.
 4. Wspieramy rodzinę przez pomoc w rozumieniu i rozwiązywaniu problemów, uczenie metod pracy i włączanie w proces edukacji dziecka.
 5. Jesteśmy rzecznikiem interesów ucznia w kontaktach z władzami różnego szczebla, instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 6. We współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym uczestniczymy w tworzeniu systemu edukacji i wsparcia dla osób z autyzmem.
 7. Jesteśmy placówką modelową i szkoleniową dla innych. Popularyzujemy nasze osiągnięcia poprzez konferencje, publikacje, stronę internetową..
 8. Dążymy do tego, aby absolwent naszego ośrodka był dorosłym człowiekiem maksymalnie wolnym od autystycznych ograniczeń, stanowiącym o swoim życiu, samodzielnym, aktywnym w relacjach z innymi ludźmi, zintegrowanym ze środowiskiem lokalnym i szczęśliwym.